Formularz kontatkowy

O NAS

Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
2. Propagowanie oraz organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Prowadzenie działalności w zakresie szkoleń, warsztatów oraz doskonalenia zawodowego dla osób i instytucji.
4. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych o podobnych celach statutowych.
5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
6. Ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa.
7. Wspieranie i promocja kultury.
8. Propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Ochrona i promocja zdrowia.